Vedos 036

Harhapolku

Fraunhofer-Bohr AG

The only way of discovering the limits of the possible is to venture a little way past them into the impossible.

-- Arthur C. Clarke (Wikipedia)

Fraunhofer-Bohr AG (FBAG) on kansainvälinen huipputekniikan ja luonnontieteen sovelluksiin keskittynyt yhtiö ja konsortio, johon kuuluvat lukuisat yhtiöt toimivat energia-, puolustus-, huipputekniikka- ja turvallisuusaloilla.

Konsortion emoyhtiö FBAG ei ole kovinkaan tunnettu globaalin markkinatalouden erikoismiesten tai salaliittoteoreetikkojen piirien ulkopuolella, ja se noudattaa äärimmäisen tiukkaa linjaa toiminnassaan kaiken julkisuuden minimoimiseksi. Yleiseen jakeluun vuotaneiden [1] tietojen perusteella sitä voidaan pitää lähinnä hirviökapitalistisena sijoitusyhtiönä, jonka tavoitteena on rahastaa eri valtioita maksimaalisesti konfliktien ja maapallon vähäisten resurssien uusjaon avustajana.

Johtuen yhtiön tytärten yhteyksistä valtiollisiin turvallisuusalan toimijoihin, on sen operatiiveilla usein diplomaattiasemaa vastaavat oikeudet ja turvallisuusjärjestelyt. Paikalliset vallanpitäjät hyväksyvät käytännön mukisematta, sillä jokainen nykyaikainen valtio ja sotilasliitto on riippuvainen Fraunhofer-Bohrin omistamien yhtiöiden palveluista huipputekniikan, tiedustelun, modernin sodankäynnin ja järjestyksen valvonnan osa-alueilla.

Yrityksen virallinen kotimaa on Liechtenstein (wikipedia) ja se on virallisen tarinan mukaan perustettu vuonna 1744 eräiden valistuneiden eurooppalaisten liikemiesten toimesta. Käytännössä yhtiön pääkonttorina toimii maapallon eri puolilla joko Euroopan keskeisten hallintoelimien lomaan sijoitettu Haagin toimipiste tai sen Washingtonin hallintoalueelta löytyvä tutkimuskampus. Konsortio on koko historiansa toiminut läheisessä yhteistyössä vallanpitäjien kanssa, riippumatta näiden vallanpitäjien eettisistä, moraalisista tai poliittisista katsantokannoista. Se on palvellut niin Preussia, Yhdysvaltoja, Toisen maailmansodan aikaista Saksaa, Neuvostoliittoa kuin nykymaailman Eurooppaa, Kiinaa tai Iraniakin.

Luurangonomaisen julkisivun takana konsortion sydämessä vaikuttaa valistuneiden heränneiden sisäpiiri, joka käyttää yrityksen valtavaa koneistoa omien tavoitteidensa ja rajateknologisen etumatkansa edistämiseksi. Sisäpiirin jäsenten agentit ovat aktiivisesti yhteydessä muihin heränneisiin ja käyvät tarvittaessa kauppaa rajateknologista välineistä ja aseista. Kaikkien yrityksen turvallisuusohjelmaan kuuluvien henkilöiden katsotaan olevan Aselevon piirissä.

Kesäharjoittelijoita ja konttorirottia

Fraunhofer-Bohr AG värvää henkilökuntansa pääosin tyttäriensä kautta, joskin pieni osa yhtiön operatiiveista poimitaan mukaan puhtaasti rajatieteellisin perustein.

FBAG:n tyttäret haalivat riveihinsä lupaavia korkeakouluopiskelijoita, jotka pian huomaavat tekevänsä vaarallista ja kotimaan valtiollisen turvallisuuden salaiseksi julistamaa tutkimusta. Näiden harjoittelijoiden valmistuttua heille tarjotaan lähes aina työtä jonkin yrityskonsortion haaran toimesta. Kasvoton konsortio voi tarvittaessa myös viskata liikaa tietävät yhden tyttären lonkerosta toiselle tyttärelle, silloin, kun nämä alkavat vierastamaan liikaa työnantajaansa ja tämän arveluttavia tarkoitusperiä.

Monet harjoittelijat ja työntekijät huomaavat työkuormasta johtuen päätyvänsä riippuvaisiksi yrityksen henkilöstölle vapaasti jakamista, suorituskykyä ja psyykkistä vakautta parantavista lisäravinnevalmisteista. Henkilöstä ei kuitenkaan tavallisesti valita olosuhteista, johtuen tavallista korkeammasta palkkauksesta ja yrityksen tarjoamista eduista henkilöstölle ja näiden perheille.

Tytäryhtiöiden työntekijöistä lahjakkaimmat siirtyvät ajan kanssa emoyhtiön palvelukseen. Siirron todennäköisyyteen vaikuttavat huomattavasti työntekijän sietokyky yliluonnollisia ilmiöitä vastaan, ja muut vastaavat rajateknologian avulla havaittavat tekijät. Erittäin lahjakkaat yksilöt saattavat myös ohittaa konttorirottavaiheen kokonaan ja aloittaa uransa emoyhtiön stipenditutkijoina tai jopa yhtiön varsinaisina toimihenkilöinä.

Henki koneessa

13:11 Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi;
kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on.

-- 1. Korinttolaiskirje

Pinnan alla konsortion organisaatio muodosta hämähäkin seittiä muistuttavan verkoston, jota kontrolloidaan tiukasti johtokunnan ja sen alaisuudessa toimivien strategisten johtokuntien toimesta. Johtokunta toimii täysin omavaltaisesti ja vastaa päätöksistään pelkästään yrityksen työntekijöille tuntemattomana pysyttelevälle hallitukselle.

Yhtiön näkymättömän sodan toimintaan osallistuva operatiivinen haara työllistää useita heränneitä agentteja tai operatiiveja. Jokainen operatiiveista toimii yhden tai useamman johtokunnan jäsenen alaisuudessa ja tuntee vähintään nimeltä joitakin muita yrityksen johdon edustajan. Kukaan operatiiveista, tai vain strategisiin johtokuntiin kuuluvista ei tiedä ketä yhtiön hallitukseen kuuluu tai miten laajasti se vaikuttaa yrityksen toimintaan.

Karkeasti ajatellen yhtiöllä on vain kaksi tavoitetta: ihmiskunnan turvallisen kehityksen varmistaminen, ja ihmiskunnan puolustaminen ulkopuolisilta uhilta. Koska yrityksen johtokunta katsoo yrityksen olevan paras taho näiden tavoitteiden täyttämiseen, on yrityksen toimittava myös oman etulyöntiasemansa ja kehityksensä mahdollistamiseksi. Koska suurinta osaa heränneistä eivät sido nukkujien käsityksen oikeasta ja väärästä - toimii konsortio usein näennäisen arveluttavilla keinoilla. Operatiivit uskovat usein yhtiön tarkoitusperien pyhittävän radikaalitkin keinot.

Terveys ja turvallisuusohjelmat

FBAG:n terveysohjelman piiriin kuuluvat kaikki yhtiön ja sen tytärten toimihenkilöt, työntekijät, tutkijat ja suurin osa harjoittelijoista.

Terveysohjelman täysin maksaman, koko perhettä koskevan ja ilmaisen terveydenhoidon sekä yksityissairaalapalveluiden, lisäksi ohjelma pitää sisällään muutamia tavanomaisesta eroavia piirteitä. Työntekijät perheineen rokotetaan vuosittaisen lääkärintarkastuksen yhteydessä eräitä ABC-uhkia vastaan ja heille jaetaan vapaasti suorituskykyä parantavia, mutta riippuvaisuutta aiheuttavia, lisäravinteita. Suurin osa yhtiön ja sen tyttärien henkilöstöstä luottaa terveysohjelman suosituksiin, ja nauttii suorituskykyä parantavaa lääkitystä säännöllisesti.

Turvallisuusohjelman piiriin pääseminen vaatii hieman enemmän. Oletusarvoisesti kaikki suoraan FBAG:n palkkalistoilla olevat ja sen tytärten ylin johto kuuluvat ohjelman ja sen myötä Aselevon piiriin. Jokaiselle turvallisuusohjelman piiriin kuuluvalle on toimitettu erillinen henkilötunniste, jonka avulla ohjelman mukaista palvelua voi saada sekä paikallisilta turvayhtiöiltä että viranomaisilta. Käytännössä turvaohjelmaan kuuluminen vastaa diplomaattistatusta suurimmassa osassa sivistynyttä maailmaa.

Hahmonluonti

Erikoisuuksia

Yhteydet FBAG:een ovat Harhapolun kannalta aina erikoisuuksia. Erikoisuuksien ja niiden myötä tulevien lisäkykyjen lisäksi hahmolla voi olla eri määrä erikoisuuden mahdollistamia rajateknologisia kykyjä.

HFP Ab:n palveluksessa

Hufvudstads Första Petrokemikalier Aktivbolaget, tai HFP Ab on FBAG:n suomalainen tytäryritys, jonka henkilöstö ei tiedä heränneiden maailmasta.

Kyky: Rajateknologinen tuntemus. Hahmon kannalta mikä tahansa rajateknologian käytöllä selitettävä tilanne ei järkytä hahmon tasapainoa.

Kyky: Virkavallan ulottumattomissa, jos ei syyllisty törkeään- tai henkirikokseen.

FBAG Operatiivi

FBAG:n operatiivit suorittavat suurimman osan yhtiön arkaluontoisesta toiminnasta kentällä. Operatiivit ovat pääosin tutkijoita ja agentteja.

Kyky: Rajateknologinen tuntemus. Hahmon kannalta mikä tahansa rajateknologian käytöllä selitettävä tilanne ei järkytä hahmon tasapainoa.

Kyky: Hahmon luontoarvo on aina 0, eikä hahmon luontoon liittyvät seikat vaikuta pelissä.

FBAG SECDV Operatiivi

Kuten operatiivi yllä, mutta:

Fraunhofer Bohr AG:n turvallisuusosasto, SECDV, huolehtii kaikista yhtiön turvallisuutta uhkaavista tapauksista ja yhtiön päivänvaloa kestämättömistä paramilitaristisista operaatioista. SECDV operatiivit ovat Paasosin sotilaallisesti tai rajateknologisesti koulutettuja ammattilaisia, joita on usein tehostettu rajateknologisin keinoin.

Kyky: Toimii aina paikallisen tiedustelupalvelun oikeuksin.

Alaviitteet

  1. Eräällä salaliittoteorioihin esitetyllä foorumilla väitettiin yrityksen osallistuvan aktiivisesti globaalin geopoliittisen tilanteen manipulaatioon. Suurimman osan Wikileaks -diplomaattimateriaalista tietokonevian takia tuhoutuneen aineiston väitetään liittyneen nimenomaan Fraunhofer Bohrin toimintaan.

Harhapolku 036 / Fraunhofer-Bohr AG

Mekanismin wiki