FALAN CR 8
Male Dwarf Fighter 9
LN Medium Humanoid (Dwarf)
Init +3; Senses Darkvision (60 feet); Perception +7
---- DEFENSE
---- AC 23, touch 13, flat-footed 20:(+9 armor, +3 Dex, +1 natural)
hp 27 (9d10+9)
Fort +7, Ref +7, Will +4
Defensive Abilities Bravery +2, Defensive Training; DR 3/—
---- OFFENSE
---- Spd 20 ft.
Melee +2 Icy Burst Adamantine Greataxe +17/+12 (1d12+22/19-20/x3) and
:Gauntlet (from Armor) +11/+6 (1d3+11/20/x2) and
:Unarmed Strike +11/+6 (1d3+11/20/x2)
Special Attacks Weapon Training: Axes, Weapon Training: Blades, Heavy
---- STATISTICS
---- Str 19/21, Dex 14/16, Con 12, Int 12, Wis 12, Cha 8
Base Atk +9; CMB +14; CMD 27
Feats Blind-Fight, Combat Reflexes (4 AoO/round), Craft Magic Arms & Armor, Critical Focus, Greater Weapon Focus: Greataxe, Improved Critical: Greataxe, Master Craftsman: Craft: Weapons, Power Attack -3/+6, Weapon Focus: Greataxe, Weapon Specialization: Greataxe
Traits Grounded, Guardian of the Forge: Knowledge: Engineering
Skills Acrobatics +2, Climb +2, Craft: Armor +13, Craft: Weapons +15, Diplomacy +3, Escape Artist +0, Fly +0, Intimidate +3, Knowledge: Engineering +6, Perception +7, Ride +4, Stealth +0, Survival +6, Swim +2, Use Magic Device +0 Modifiers Craftsmanship
Languages Common, Dwarven, Terran
SQ Armor Training 2 (Ex), Hardy, Hatred, Slow and Steady, Stability, Stonecunning +2, Weapon Cord
Combat Gear Dwarven Plate, +2 Icy Burst Adamantine Greataxe; Other Gear Ale (Gallon) (10), Amulet of Natural Armor +1, Anvil, Blacksmith, Bag of Holding II (29 @ 243 lbs), Bedroll, Belt of Physical Might, STR & DEX +2, Chain (10 ft.), Inkpen, Potion of Cure Moderate Wounds (4), Rations, trail (per day) (10), Rope, Spider Silk (50'), Saddle (Military), Signal Horn, Tent, Large, Tool, masterwork: Craft: Weapons, Vial, ink or potion, Wand of Chill Metal, Weapon Cord
---- SPECIAL ABILITIES
---- Armor Training 2 (Ex) Worn armor -2 check penalty, +2 max DEX.
Blind-Fight Re-roll misses because of concealment, other benefits.
Bravery +2 (Ex) +2 Will save vs. Fear
Combat Reflexes (4 AoO/round) You may make up to 4 attacks of apportunity per round, and may make them while flat-footed.
Craftsmanship +2 for Craft or Profession checks to create objects from metal or stone.
Critical Focus +4 to confirm critical hits.
Damage Reduction (3/-) You have Damage Reduction against all attacks.
Darkvision (60 feet) You can see in the dark (black and white vision only).
Defensive Training +4 dodge bonus to AC against monsters of the Giant type.
Grounded You are well balanced
Guardian of the Forge: Knowledge: Engineering You receive a +1 trait bonus on Knowledge (engineering) and Knowledge (history) checks. One of these skills (your choice) is a class skill for you.
Hardy +2 racial bonus to Poison, Spells and Spell-Like effects.
Hatred +1 racial bonus to attacks against Orcs and Goblinoids.
Master Craftsman: Craft: Weapons +2 to the selected craft skill, its ranks count as caster level for Craft Magic Arms and Armor and Craft Wondrous.
Power Attack -3/+6 You can subtract from your attack roll to add to your damage.
Slow and Steady Your base speed is never modified by encumbrance.
Stability +4 to avoid being bull rushed or tripped while standing.
Stonecunning +2 +2 bonus to Perception vs unusual stonework. Free check within 10 feet.
Weapon Cord Attached weapon can be recovered as a swift action.
Weapon Training: Axes +2 (Ex) +2 Attack, Damage, CMB, CMD with Axes
Weapon Training: Blades, Heavy +1 (Ex) +1 Attack, Damage, CMB, CMD with Heavy Blades
---- Falanin koko suku on ollut Toragin seuraajia ja jokainen suvun lapsi on hyvin nuoresta iästä huolimatta pistetty alasimen ja vasaran eteen. Falan aloitti 10 vuotiaana isänsä ja isoisänsä opastuksella takomisen. Sepän töiden ohella hän harjoitteli voimiaan ja ketteryyttä. Ajan kuluessa Falan kehittyi seppänä ja alkoi tehdä Highhelmin asukkaille koruja, aseita, panssareita useasta eri metallista. Falan aloitti oman panssarin ja aseiden teon 25-vuotiaana. Ensimmäiset muutamat päivät hän teki vain kahdeksan tuntia päivässä, mutta jossain vaiheessa hän alkoi takoa adamantiumia melkein 20 tuntia päivässä pitkän ajan. Sinä aikana hän ei poistunut 20 metriä kauemmaksi ahjoa.

10 vuoden jälkeen Falan oli saanut oman panssarin ja kirveet valmiiksi. Siitä seurasi rankka harjoittelu, aina yhtenä päivänä viikossa Falan kuitenkin teki sepän töitä. 15 vuotta Falan kiersi Golarionia ja muutaman noin puolen vuoden jaksoissa hän vaihtoi paikkaa. Matkalle mahtui monta taistelua ja mutkaa. Taisteluista Falan harvemmin jätti ketään hänen päälleensä tullutta henkiin.

Falan on erittäin ylpeä jokaisesta esineestä jonka hän on tehnyt. Hänen panssarissa on koristeellinen ja kirveensä hohtavat himmeästi sinisenä kun hän lausuu pienen rukouksen Torag:lle. Tosin ne vain on hienon näköisiä eivätkä tarkoita yhtään mitään. Falan itse ei ole kovinkaan komea tai edes viehättävä vaan vuodet ahjon ja alasimen äärellä näkyvät useina pieninä palovammoina ja arpina hänen kasvoissaan ja käsissään.

Falan yrittää tehdä kaikki asiat aina mahdollisimman näyttävästi, vaikka välillä se ei olisi järkevää. Hän ei pidä kenenkään yllätämisestä ja on sitä vastaan. Yllätäminen on heikkoja ja salamurhaajia varten. Paras tapa taistella ja toimia on suoraan naaman edessä aina kun se on mahdollista.

Paja (Katapesh)

Sisään tultaessa suoraan edessä seinällä on koristeelliset adamantiumista tehdyt full plate panssari ja Greataxe. Oven oikealla puolella on ahjo, alasin ja muita sepän työkaluja. Pajan vasemmalla puolella on teräksestä tehtyjä aseita ja panssareita sekä kokoelma teräksisiä koruja. Falanon lähes poikkeuksetta alasimen tai ahjon vieressä. Paja on aika sotkuinen, hiili- ja teräspölyä on kaikkialla paitsi adamantium esineissä. Muut asukkaat tietävät dwarfin joka hakkaa alasinta riippumatta kellon ajasta ja välillä päivän ympäri. Huhut ja puheet Falania koskien kertovat hänen olevan erittäin tarkka ja hyvä työssään.
Created With Hero Lab® - try it for free at http://www.wolflair.com!

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped