Sha'ir Ahura

Ettekö te saaneet muistiota?

Male human summoner 6
N Medium humanoid (human)
Player NiTessine
Xp 15
Faction Qadira
Prestige 33/33


Init +5
Senses Perception +4


AC 16, touch 11, flat-footed 15 (+5 armor, +1 Dex)
hp 53 (7d8+15)
Fort +4, Ref +3, Will +7


Speed 20 ft.
Melee spear +5 (1d8/x3)
Ranged javelin +6 (1d6/x2)


Summoner Spells Known (CL 7th; concentration +10)
3rd (2/day) — heroism, rejuvenate eidolon
2nd (4/day) — bull's strength, create pit (DC 17), glitterdust (DC 17), haste
1st (5/day) — endure elements, feather fall, protection from evil, rejuvenate eidolon (lesser), shield
Cantrips (at will) — acid splash, detect magic, light, mage hand, mending, message
Spell-Like Abilities (CL 7th; concentration +10)
3rd (6/day) - summon monster IV


Str 10 (+0), Dex 12 (+1), Con 14 (+2), Int 14 (+2), Wis 14 (+2), Cha 16 (+3)
Base Atk +5; CMB +5; CMD 16
Feats Augment Summoning, Improved Initiative, Resilient Eidolon, Spell Focus (conjuration), Summoner's Call
Skills Diplomacy +10 [7], Knowledge (arcana) +12 [7], Knowledge (dungeoneering) +6 [1], Knowledge (geography) +6 [1], Knowledge (history) +6 [1], Knowledge (local) +6 [1], Knowledge (planes) +12 [7], Knowledge (religion) +9 [4], Linguistics +8 [3], Perception +4 [2], Spellcraft +12 [7]
Traits Eastern Mysteries, Genie-Caller
Languages Ancient Osiriani, Azlant, Dark Folk, Ignan, Kelesh, Osiriani, Taldan
SQ bond senses, life link, maker's call 1/day, shield ally


On person +1 chain shirt, spear, 2 javelins, backpack
In backpack Pathfinder's kit [bedroll, belt pouch, clay mug, dagger, 2 fishhooks, flint and steel, sewing needle, signal whistle, 50 feet of string, 50 feet of thread, waterskin, week’s worth of trail rations, whetstone, total of 20 lb.].
Immaterial 6,593 gp
Encumbrance 33 lb. without backpack, 55 lb. with backpack (33 lb. light/34-66 lb. medium/67-100 lb. heavy)

Kuvaus

Sha'ir Ahura on lyhyenläntä, nuori ja hieman pullukka keleshimies, joka selvästi arvostaa hyvää ruokaa. Hänen korpinmusta pujopartansa ja tukkansa on suittu ja öljytty huolella. Hänen tummanruskeissa silmissään on lämmin sävy. Päällään hänellä on tulenpunaiset, ilmavat vaatteet, qadiralaiseen tyyliin, ja selässään pakattu reppu. Vaikka hän kantaa keihästä, se näkyy olevan enemmänkin kävelykeppi kuin ase. Hänen liivinsä alta pilkistää rengaspaita.

Tausta

Ibn-Nar

Eidolon 7
N Medium outsider
Init +3
Senses darkvision 60 ft.; Perception +10


AC 25, touch 14, flat-footed 21 (+4 armor, +4 Dex, +5 natural)
hp 46 (6d10+12)
Fort +3, Ref +8, Will +5; +4 morale bonus vs. enchantment spells and effects
Resist fire 5
Defensive Abilities evasion


Speed 20 ft., climb 20 ft.
Melee bite +10 (1d8+3/x2), sting +9 (1d4+3/x2), tail slap +4 (1d6+2/x2)


Str 17 (+3), Dex 18 (+3), Con 13 (+1), Int 7 (-2), Wis 10 (+0), Cha 11 (+0)
Base Atk +6; CMB +9; CMD 23
Feats Power Attack, Toughness, Weapon Focus (bite)
Skills Acrobatics +14 [7]1, Perception +10 [7], Stealth +12 [5], Survival +6 [5]
Languages Ancient Osiriani, Azlant, Dark Folk, Ignan, Kelesh, Osiriani, Taldan
SQ devotion, link, share spells


Evolutions ability increase (Strength) [2], basic magic (detect magic) [1], bite [0], climb [0], energy attacks (fire) [2], improved damage (bite) [1], improved natural armor [1], magic attacks [1], reach (bite) [0], resistance (fire) [1], sting [1], tail [0], tail slap [0]
Base Form serpentine

1+2 racial bonus to Acrobatics checks to balance on a surface.

Levelling Plan

Level 8->: Daivrat (Qadira, Gateway to the East)

Skenaariot

 1. 1.7.2011 #04: The Frozen Fingers of Midnight (GM Reward)
 2. 2.7.2011 #01: Silent Tide (GM Reward)
 3. 3.7.2011 #2: The Hydra's Fang Incident (GM Reward)
 4. 3.7.2011 PSS #23: Tide of Morning (GM Reward)
 5. 15.1.2012 Feast of Ravenmoor (GM Reward)
 6. 10.2.2012 #08: Slave Pits of Absalom (GM Reward)
 7. 29.3.2012 #47 The Darkest Vengeance
 8. 20.5.2012 Masks of the Living God (GM Reward)
 9. 19.6.2012 #05: Mists of Mwangi (GM Reward)
 10. 8.9.2012 #4-01 Rise of the Goblin Guild (GM Reward)
 11. 9.9.2012 #3-23 The Goblinblood Dead (GM Reward)
 12. 28.11.2014 #26 Lost at Bitter End (GM Reward)
 13. 13.5.2014 #5-10 Where Mammoths Dare Not Tread (GM Reward)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped