Female kasatha fighter 6/gunslinger (techslinger) 9
LN Medium humanoid (kasatha)
Init +6; Senses Perception +15


Liittolainen
Niin kauan kun Isuma matkustaa ryhmän seurassa, hän ei osallistu aktiivisesti taisteluihin, mutta antaa +2 attack/damage "ally bonusta" heittoihin pelaajien hahmoille. Liittolainen voidaan aktivoida jos joku ryhmän jäsenistä on toimintakyvytön jolloin pelaaja hallitsee Isumaa, ja ally bonus katoaa.


DEFENSE
AC 24, touch 17, flat-footed 17 (+5 armor, +4 Dex, +5 dodge,+2 shield)
hp 163 (15 HD; 6d10+9d10, +45 con, +9 fcb, +15 toughness)
Fort +13, Ref +11, Will +6 (+8 vs. fear)
Defensive Abilities bravery +1, nimble +2; DR 5/magic

OFFENSE
Speed 30 ft.
Melee mwk dagger +16/+11/+6 (1d4/19–20)
Ranged zero rifle +21/+16/+11 touch (2d6+10 cold /19-20)
Ranged (DA + PBS + Rapid): +16/+16/+13/+9 (2D6+20 cold/19-20)
Ranged (DA + PBS + Rapid + Semiauto): +14/+14/+14/+8/+3 (2D6+20 cold/19-20)
Special Attacks grit (2), gun training (zero rifle +6, ? Tech gun), weapon training 1 (zero rifle)
STATISTICS
Str 10, Dex 22, Con 16, Int 10, Wis 14, Cha 14
Base Atk +15; CMB +10; CMD 26

Feats
Deadly Aim, Dodge, Gunsmithing, Point-Blank Shot, Precise Shot, Rapid Shot, Toughness, Weapon Focus (zero rifle), Technologist, Improved critical (zero rifle), Improved Precise Shot, Weapon specialization (zero rifle), Grtr weapon focus, Grtr weapon specialization, Point blank master, Snap shot.

Skills
Knowledge (engineering) +7, Perception +17, Stealth +16, Survival +16, Acrobatics +10, Linguistics +1
Languages Androffan, Kasatha, Common

SQ
armor training 1, deeds (covet charge, dead shot, gunslinger initiative, gunslinger’s dodge, pistol-whip, reliable, startling shot, targeting, utility shot), desert runner, desert stride, gunsmith, jumper, multi-armed, PC wealth, stalker

Gear
arc grenades (2), gravity grenade, inferno grenades (3), +1 invulnerability hide armor, hard light shield, zero rifle, mwk dagger, thoracic nanite chamber (mark I), filter mask, batteries (7), belt of physical might +2 (str/dex)

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped