Rauhaton Lehti
Human (Shoanti) hunter 5 (Pathfinder RPG Advanced Class Guide 26)
CN Medium humanoid (human)
Init +4; Senses Perception +10


Defense


AC 23, touch 13, flat-footed 20 (+7 armor, +2 Dex, +1 dodge, +3 shield)
hp 51 (5d8+20)
Fort +7, Ref +7, Will +4


Offense


Speed 30 ft. (20 ft. in armor)
Melee +1 longsword +6 (1d8+6/19-20) or
:dagger +5 (1d4+5/19-20) or
:warhammer +5 (1d8+5/×3)
Ranged javelin +5 (1d6+3) or
:mwk composite longbow +6 (1d8+3/×3)
Hunter Spells Known (CL 5th; concentration +7)
:2nd (3/day)—barkskin, lesser restoration, shield companion[ACG], summon nature's ally II
:1st (5/day)—cure light wounds, faerie fire, magic fang, speak with animals, summon nature's ally I
:0 (at will)—create water, detect magic, guidance, know direction, light, stabilize


Statistics


Str 16, Dex 14, Con 14, Int 13, Wis 14, Cha 9
Base Atk +3; CMB +5; CMD 19
Feats Combat Expertise, Dodge, Outflank<sup>APG</sup>, Pack Flanking<sup>ACG</sup>, Power Attack, Saving Shield<sup>APG</sup>, Totem Spirit (shriikirri-quah)<sup>ISWG</sup>, Toughness
Traits armor expert, monster hunter
Skills Acrobatics -1 (-5 to jump), Climb +6, Diplomacy +1, Handle Animal +7, Heal +6, Intimidate +3, Knowledge (dungeoneering) +5, Knowledge (geography) +9, Knowledge (nature) +9, Perception +10, Ride +7, Spellcraft +5, Stealth +3, Survival +10, Swim +5
Languages Common, Dwarven, Shoanti
SQ animal companion (wolf named Hukka), animal focus (5 minutes/day), hunter tactics, improved empathic link, nature training, track +2, wild empathy +4, woodland stride
Other Gear +1 breastplate, +1 heavy wooden shield, +1 longsword, dagger, javelin (3), mwk composite longbow (+3 Str), warhammer, cloak of resistance +1, backpack, bedroll, belt pouch, flint and steel, hemp rope (50 ft.), mess kit<sup>UE</sup>, pot, spell component pouch, torch (10), trail rations (5), waterskin, wooden holy symbol, 67 gp


Special Abilities


Animal Companion (animal companion (wolf named Hukka)) (Ex) If no current companion, summon nature's ally spells last 1 min/level but only 1 at a time.
Animal Companion Link (Ex) Handle or push Animal Companion faster, +4 to checks vs. them.
Animal Focus (5 minutes/day) (Su) As a swift action, gain bonuses from emulated animal(s). If no companion, +1 slots.
Bat (60 feet) (Su) When assuming this aspect, gain darkvision with listed range, or blindsense at higher levels.
Bear +2 (Su) When assuming this aspect, gain listed enhancement bonus to Con.
Bull +2 (Su) When assuming this aspect, gain listed enhancement bonus to Str.
Combat Expertise +/-1 Bonus to AC in exchange for an equal penalty to attack.
Falcon +4 (Su) When assuming this aspect, gain listed competence bonus to Perception.
Frog +4 (Su) When assuming this aspect, gain listed competence bonus to Swim & Acrobatics to jump.
Hunter Tactics (Ex) Animal companion also gains the bonus teamwork feats, but doesn't need to meet pre-reqs.
Improved Empathic Link (1 mile) (Su) As the familiar ability, but as a swift action can see through companion's eyes (but not own).
Monkey +4 (Su) When assuming this aspect, gain listed competence bonus to Climb.
Mouse (Su) When assuming this aspect, gain evasion, or improved evasion at higher levels.
Nature Training (Ex) Hunter levels count as druid/ranger levels for feats, traits, and options to improve animal companions.
Outflank Increase flank bonus by +2 if flanking ally has same feat. If you crit, ally gets an AoO.
Owl +4 (Su) When assuming this aspect, gain listed competence bonus to Stealth.
Pack Flanking If you and comp are adj or share square and threat same target, you're considered flanking.
Power Attack -1/+2 You can subtract from your attack roll to add to your damage.
Saving Shield As an immediate action, add a 2 shield bonus to an adjacent ally's AC.
Share Spells with Companion (Ex) Can cast spells with a target of "you" on animal companion, as touch spells.
Snake +2 (Su) When assuming this aspect, gain listed bonus to att on AoO & to AC vs. AoO.
Stag +5 (Su) When assuming this aspect, gain listed enhancement bonus to speed.
Tiger +2 (Su) When assuming this aspect, gain listed enhancement bonus to Dex.
Track +2 Add the listed bonus to Survival checks made to track.
Wild Empathy +4 (Ex) Improve the attitude of an animal, as if using Diplomacy.
Wolf (10 feet) (Su) When assuming this aspect, gain scent with listed range.
Woodland Stride (Ex) Move through undergrowth at normal speed.Hukka Wolf
N Medium animal
Init +3; Senses low-light vision, scent; Perception +6


Defense


AC 18, touch 14, flat-footed 14 (+3 Dex, +1 dodge, +4 natural)
hp 41 (5d8+10)
Fort +6, Ref +7, Will +2
Defensive Abilities evasion


Offense


Speed 50 ft.
Melee bite +5 (1d6+6 plus trip)
Special Attacks hunter tricks (3/day; heel, vengeance strike)


Statistics


Str 15, Dex 16, Con 15, Int 2, Wis 12, Cha 6
Base Atk +3; CMB +4; CMD 19 (23 vs. trip)
Feats Dodge, Outflank<sup>APG</sup>, Pack Flanking<sup>ACG</sup>, Power Attack, Weapon Focus (bite)
Tricks Attack, Down, Fetch, Fighting, Seek, Stay, Track
Skills Acrobatics +7 (+15 to jump), Perception +6, Stealth +7, Survival +1 (+5 when tracking by scent), Swim +6; Racial Modifiers +4 Survival when tracking by scent
SQ animal focus, fetch, fighting, seek, track, woodland stride


Special Abilities


Animal Focus (Su) As a swift action, gain bonuses from emulated animal(s).
Evasion (Ex) No damage on successful reflex save.
Fetch [Trick] The animal will get a specific object.
Fighting [Trick] The animal has been trained to fight.
Hunter Tricks
Low-Light Vision See twice as far as a human in dim light, distinguishing color and detail.
Outflank Increase flank bonus by +2 if flanking ally has same feat. If you crit, ally gets an AoO.
Pack Flanking If you and comp are adj or share square and threat same target, you're considered flanking.
Power Attack -1/+2 You can subtract from your attack roll to add to your damage.
Scent (Ex) Detect opponents within 15+ ft. by sense of smell.
Seek [Trick] The animal moves into an area and looks around for anything that is obviously alive or animate.
Track [Trick] The animal will track a scent.
Trip: Bite (Ex) You can make a trip attempt on a successful attack.
Woodland Stride (Ex) Move through undergrowth at normal speed.Khaske on kotoisin pienestä Shoanti kylästä jossa hän varttui lapsuutensa. Nuorena hän osoitti merkkejä Druidimagiasta josta hänen polku kylänvanhimpien silmissä tulisi seuraamaan, mutta Khasken kiinnostus taisteluharjoituksiin vei mennessää ja kun aikuistumis riittien aika tuli, tatuoitiin Khashen selkään kuva nuorukaisesta joka taistelee tree ent:in kanssa. Samalla hän sai nimen Rauhaton Lehti.

Nyt aikuiseksi tultuaan Lähtee Rauhaton Lehti etsimään paikkaansa maailmasta. Läheisestä Roderic's Cove nimisessä kylästä löytyi koirakenneli jossa kasvatetaan jalosukuista Covenhuond's koirarotua. Kennelistä avautui Rauhattomalle lehdelle paikka. Työ on raskasta aamusta iltaan raatamista mutta eläinten parissa työskentely saa Rauhattoman Lehden jaksamaan. Mutta kuukaudet kuluvat ja jälleen Rauhattoman Lehden aatteet alkoivat halajata jotain uutta. Ja kun eräänä päivänä itsensä karkumatkalla tiineeksi saanut narttu synnyttikin poikueen koirasusia löysi Rauhaton Lehti sen mitä oli etsinyt. Synnytys on traaginen tapahtuma, emo ja muu pentue pois lukien yksi pentu kuolevat synnytyksessä mikä on kennelin omistajalle Svaci suuri järkytys. Svacin silmissä tämä nyt uutta maailmaa ihmettelevä karvapallo on syy hänen nartunsa kuolemaan. Jokin tuossa viattomassa koirasuden alussa herättää kiinnostuksen Rauhattomassa Lehdessä ja hän jollain ihmeen kaupalla saakin Svacin koston himon leppymään ja näin pennun itselleen.

Pentu saa nimekseen Hukka. Hukan läsnäolo kennelissö on Svacinille liikaa, joten tie ja uudet haasteet odottavat parivaljakkoa.

Vuosi on kulunut siitä kun Rauhaton Lehti ja Hukka lähtivät kennelistä. Parivaljakko on kulkenut kylästä kylään tehden töitä mitä missäkin on ollut tarjolla ja viimeisen 3 kk Hiekkasärkkässä metsästäen pienriistaa. Nyt siellä on vielä jokin festivaalikin tulossa. "Mikä lie kaupunkilaisten hömpötys, vai mitä tuumit kuomaseni?"


Hero Lab and the Hero Lab logo are Registered Trademarks of LWD Technology, Inc. Free download at https://www.wolflair.com Pathfinder® and associated marks and logos are trademarks of Paizo Inc.®, and are used under license.

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped