Zamzar

Zamzar on melko epäonninen tapaus. Hän on varsin iäkäs, hintelä mies, jonka voimat ovat ehtyneet lukuisien maagisten kokeiden tuloksena. Hän on pitkään ollut Tiennäyttäjien järjestössä, mutta pääosin opettajana ja tutkijana. Hänen seikkailijan uransa on alkanut traagisen tapahtuman myötä. Pahamaineinen artefakti imaisi hänen voimansa, hetkellisesti sallien paholaisen tunkeutuvan hänen sieluunsa.

Nykyään Zamzar etsii parannuskeinoja seikkaillen. Hänen sielussaan elää demoni, Xactabrasznar, jota Zamzar vaivoin pitää kurissa. Suurin pelko on, että paholainen pääsee valloilleen ja aiheuttaa suunnattomat määrät tuhoa.

Zamzar on pelokas, paranoidi, mutta rauhallisessa tilanteessa mystisen viisas tietäjä. Hänen hintelä kehonsa on muistutus artefaktin seurauksista.

Male Human Summoner (Synthesist archetype) 2
True Neutral Medium Humanoid (human)
Player Deus (2205-6)
Xp 3
Faction Shadow Lodge
Prestige 4/6
Favored Class Summoner (+1 sp)


Init -2
Senses Perception +1


AC 8, touch 8, flat-footed 8; (-2 dex)
hp 11
Fort -1, Ref -2, Will +4
Special Defenses


Speed 30 ft.
Melee None
Ranged None
Special Attacks Eidolon super powarz


Spells known (+9 concentration checks)
1st (3/day) — Jump, Mage Armor, Rejuvenate Eidolon (Lesser)
Cantrips/Orisons (at will) — Detect Magic, Mage Hand, Message, Open/Close, Read Magic


Str 7, Dex 7, Con 8, Int 20, Wis 13, Cha 16
Base Atk +1; CMB -1; CMD 7
Feats Extra Evolution, Combat Casting
Skills Craft (alchemy) +10 (2), Diplomacy +8 (1), Handle Animal +7 (1), Knowledge (arcana) +10 (2)1, Knowledge (history) +11 (2)1, Knowledge (planes) +11 (2)1, Knowledge (religion) +11 (2)1, Linguistics +10 (2), Spellcraft +10 (2), Use Magic Device +8 (2)
Traits Scholar of the Great Beyond (Faith), Shadow Diplomat (Faction)
Languages Common, Draconic, Abyssal, Osiriani, Keleshite, Ancient Osiriani, Varisian, Infernal
SQ Fused Eidolon, Fused Link, Summon Monster I (6/day)


On person Spellcomponent pouch (2 lb), Waterproof bag (½ lb)
In bag The Great Book of Magic: Advanced Arcana (1 lb), Of Deities and Demigods: Eternity with Omniscience (1 lb), What Lies Beyond: A View of the Planes (1 lb), History of Golarion: From Azlanti to Aroden (1 lb),
Magic items Wand(s) of Infernal Healing (50), Scroll(s) of Endure Elements (1), Air Bubble (1), Obscuring Mist (1), Magic Aura (1), Diagnose Disease (1)
Wealth 1062 gp (11.11.2011)
Encumbrance 2 lb. without bag, 6 lb. with bag (23 lb. light/46 lb. medium/70 lb. heavy)


Notes 1 = +2 circumstance bonus (mw tool)

Xactabrasznar

While fused with eidolon

True Neutral Medium Outsider & Humanoid (human)


Init +1
Senses Darkvision, Perception +1


AC 15, touch 11, flat-footed 14; (+1 dex, +4 natural)
hp 15 + 13 temporary
Fort +1, Ref +1, Will +4
Special Defenses Evasion


Speed 30 ft.
Melee 2 claws +5 (1d4+3), Sting +5 (1d4+3, reach)
Ranged None
Special Attacks


Str 17, Dex 13, Con 13, Int 20, Wis 13, Cha 16
Base Atk +2; CMB +5; CMD 16
Skills Acrobatics +3 (when balancing)
SQ Darkvision, Link, Share Spells
Evolutions 5 points; claws*, limbs (arms)*, limbs (legs)*, Improved Natural Armor (1), Tail (1), Sting (1), Unnatural Aura (1), Reach (sting, 1)


On person
In backpack
Encumbrance x lb. without backpack, x lb. with backpack (76 lb. light/153 lb. medium/230 lb. heavy)


Notes * = free evolutions

Mekanismin wiki pyörii PmWikin päällä ulkoasunaan UnStrapped